maandag 28 maart 2011

Politiek café: waar staan de partijen een jaar later?

Vorig jaar werd bij het politiek café (zie hier) voorgesteld jaarlijks een politiek debat te houden. Op 17 maart jl. was het zover: de bewonersorganisaties hadden een avond georganiseerd waar de politiek rekenschap kwam geven. Dit keer in De Waerschut in de Provenierswijk.


Bij het debat in 2010 deden bij sommige partijen de portefeuillehouders het woord. Deze keer waren het de fractievoorzitters van de vijf deelnemende partijen in de deelgemeenteraad. Van links naar rechts:
VVD: Marianne de Bever
PvdA: Ina Chabot
D66: Stefan Kroon
Leefbaar Rotterdam: Matthijs Sandmann
GroenLinks: Amelie Veenstra
CDA: Mark Visser

Dagvoorzitter was Jim Postma, voorzitter van de Bewonersvereniging Provenierswijk. Hij heette iedereen welkom. Om de relativiteit van de wijkproblemen te schetsen, haalde hij twee wereldproblemen aan: de natuurrampen in Japan en de revoluties in Noord-Afrika. Via arm opsteken wilde hij nog even zien waar de circa 60 aanwezigen vandaan kwamen. Goed vertegenwoordigd waren de Provenierswijk, Bergpolder en Liskwartier. Het Oude Noorden en Blijdorp waren sterk ondervertegenwoordigd. Jim vergat de Agniesebuurt te noemen.
Participatie herontwikkeling Bergpolder-Zuid
De eerste vraag kwam van Harry Hermans: 'Ik zit in de klankbordgroep, ben bewoner en via mijn dochter en schoonzoon actief bij de wijk betrokken als ondernemer. Ik wil graag weten wat de deelraadsleden vinden van het participatieproces bij de herontwikkeling van Bergpolder-Zuid.' Zie hier meer over BP3738.

Ina Chabot van de PvdA: 'We zijn zeer gehecht aan participatie. De vraag is altijd of het wel voldoende is geweest. In dit geval is het als raadslid lastig om er een oordeel over te vellen, omdat er veel partners bij betrokken zijn. De informatiekranten vond ik informatief.'

Stefan Kroon van D66: 'Ik heb wel een goede indruk van het proces, maar leidt uit uw vraag af dat u dat niet vindt. De reacties van de bewoners worden door de ambtenaren meegenomen in het hele proces.'
Amelie Veenstra van GroenLinks: 'De opzet van het participatieproces was prima, maar misschien heeft de uitvoering wel eens gehaperd.'
Leegstand en verdwijnende voorzieningen in Blijdorp
Rita Valks van Bewonersorganisatie Blijdorp vroeg aan de deelraadsleden wat zij (willen) doen aan de winkelleegstand en verdwijnende voorzieningen als openbaar vervoer, de bibliotheek en het postkantoor. Veel jonge gezinnen verdwijnen uit de wijk. Zaken die even goed spelen in Bergpolder.

Vanuit de politiek en de zaal kwam eenstemmig de opmerking dat tramlijn 3 (zie hier) in deze vorm - als een 'rondje om de kerk' - geen zin heeft. Op die manier wordt er te weinig gebruik van gemaakt. Vanuit de deelraadsleden wordt verwezen naar het besluit van de stadsregio, waar zij weinig grip op hebben. Er zou vanuit de stadsregio te weinig naar de deelgemeentes worden geluisterd.

Mark Visser van het CDA: 'Het gaat relatief goed met Blijdorp ten opzichte van de andere wijken in de deelgemeente. Daardoor is het een beetje een ondergeschoven kind. Het openbaar vervoer en het ondernemerschap zou een extra stimulans moeten krijgen.'
Marianne de Bever van de VVD: 'De stadsregio heeft helaas niet voldoende naar ons geluisterd. Ook de bus is weg uit de wijk. Veel groepen trekken hierdoor uit de wijk weg.'

Mathijs Sandmann van Leefbaar Rotterdam: 'Als we de deelgemeente afschaffen, kunnen we van het overgebleven geld alle problemen oplossen.'
Gelukkig viel er ook nog wel iets te lachen.
Amelie Veenstra van GroenLinks: 'Ik begrijp dat mensen verdwijnen. Bewoners willen dat er geïnvesteerd wordt in speelruimte en fietspaden. Ze kunnen ook bijdragen aan het winkelbestand door zelf te kopen in de wijkwinkels.'

Ontwikkeling Hofbogen
Wendelien Lans van Vrienden van de Hofpleinlijn wil graag weten wat de partijen het afgelopen jaar hebben gedaan aan de ontwikkeling van de Hofbogen. En hoe zien zij de ontwikkeling van Bergpolder-Zuid in relatie tot de Hofbogen?
Stefan Kroon van D66: 'Ik zie de Hofbogen en de ontwikkeling van Bergpolder-Zuid als twee aparte zaken. Er moet fors geïnvesteerd worden in de Hofbogen. Door het samen te voegen maak je het erg ingewikkeld.'

Amelie Veenstra van GroenLinks: 'De Hofbogen spreken iedereen tot de verbeelding. In de praktijk is het een lastig en lang project. We worden ook ingehaald door de realiteit met de recessie. Er zijn geen investeringsmiddelen en de corporaties bevinden zich in zwaar weer. We moeten onze droom vasthouden en zorgen dat er geld komt.'
Mark Visser van het CDA: 'Ik wil graag stoppen met dromen. Er moet een plan B komen dat haalbaar is. We moeten de verloedering aanpakken'. Stephan Kroon (D66) wil van hem weten of de deelgemeente de bovenkant dan maar moet kopen? Mark: 'Dat moet de deelgemeente niet doen, maar nu wil niemand het kopen omdat er geen reëel plan ligt.'

Voortbestaan bewonersorganisaties
Marianne Gündel van Bewonersvereniging Provenierswijk: 'Er zijn bezuinigingen aangekondigd voor 2012. De bewonersorganisaties moeten steeds meer verantwoording afleggen voor de activiteiten. Ze moeten steeds meer gaan doen aan papierwerk.'

Marianne de Bever van de VVD: 'Het is mij uit het hart gegrepen. Ik ben zelf 15 jaar geleden begonnen bij de bewonersorganisatie. Ze hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de wijk. Ze moeten geld krijgen voor activiteiten. Het is een belangrijke informatiebron voor wijkbewoners. Elke wijk is anders van samenstelling. Het is wel belangrijk om de toegevoegde waarde op papier te zetten, maar de papierwinkel moet simpeler.'

Ina Chabot van de PvdA: 'Het is belangrijk dat er bewonersorganisaties zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Zij geven ondersteuning aan een stevig sociaal netwerk. Ze doen veel aan positieve activiteiten. De formulieren moeten veel eenvoudiger: maak van de bewonersorganisaties geen bureaucratie. Vrijwilligerswerk is zeer belangrijk. Het geeft menselijkheid aan organisaties.'


Barbara Schreuders van Bewonersvereniging Provenierswijk: 'Bewonersorganisaties zijn ook lastig voor bestuurders. Ze zijn de luis in de pels. Ik wil niets steeds horen wie vertegenwoordigt u. Jullie moet eens ophouden met die vraag.'

Matthijs Sandmann van Leefbaar Rotterdam: 'We nemen besluiten op wat je doet als bewonersorganisaties.'

Stefan Kroon van D66: 'Bewonersorganisaties gaan zelf over hun voortbestaan. We moeten activiteiten financieren die ondersteuning geven aan het beleid van de deelgemeente.'Henk van Ravesteyn van Bewonersorganisatie Liskwartier: 'Als u de bewonersorganisatie belangrijk vindt, dan zou het papierwerk niet meer dan 3 tot 4 A4-tjes moeten zijn.'

Nils Berndsen, portefeuillehouder financiën van de deelgemeente: 'We moeten ons houden aan de subsidieverordening van 2005. Wij zijn door de accountant gehouden aan de kaders die daarin zijn vastgesteld.'

Amelie Veenstra van GroenLinks: 'We zijn trots op de vele actieve bewoners. Het is belangrijk dat iedereen zich zo inzet. Er is grote bereidwilligheid bij de vrijwilligers om zich in te zetten. Een bewonersorganisatie is erg belangrijk. Het is wel logisch dat je vraagt als gemeente wat je doet. We zijn hierin wel teveel doorgeschoten met het papierwerk.'

Mark Visser van het CDA: 'We zijn voor bewonersorganisaties. Er moet niet teveel papieren rompslomp zijn. We zullen aan het College vragen om te komen met eenvoudiger formulieren. Het belangrijkste doel is het bevorderen van de participatie.'

Een groot aantal partijen geeft daarop aan dat ze de gemeente zal vragen de formulieren te versimpelen.

Op de avond kwamen verder de hoogbouw aan het Central Station en een mogelijke opheffing van de deelgemeentes aan de orde.

De zaal was letterlijk meer verhit dan het politieke debat. Politiek is vooral het maken van keuzes. In een tijd waarin veel bezuinigd gaat worden, zou duidelijk moeten worden waar partijen op willen bezuinigen. Dat werd het niet: de partijen waren het vaak met elkaar eens. Er werd verwezen naar de stadsregio, omdat het om zaken ging waar de deelgemeente weinig of geen geen grip op heeft. En dat er bij de stadsregio vaak te weinig oor is voor zaken uit de deelgemeente. Misschien volgend jaar naast deze deelraadsleden ook gemeenteraadsleden uitnodigen?

dinsdag 8 maart 2011

Sloop PWS-blokken: een moeilijke keuzeOp 18 januari liet Vestia de bewoners van de PWS-blokken weten dat zij van plan zijn de woonblokken in 2016 te gaan slopen. Vorig jaar informeerde de woningcorporatie de bewoners daar al over (zie hier).


Toen waren de plannen wat onzeker, nu zijn die concreter. Het afgelopen jaar zijn de plannen verder uitgewerkt in het 'Masterplan Bergpolder Zuid' en is daar met bewoners en belanghebbenden in de bredere context van dat masterplan over gesproken tijdens de informatiebijeenkomst in februari, bij de weken van het debat in juni en oktober en op de spiegelavond in september.

Vestia wil door het slopen van de PWS-blokken en bouwen van koopwoningen bewoners van Bergpolder meer variatie aanbieden. Nu verhuizen bijvoorbeeld studenten die gaan werken of bewoners die een kind krijgen vaak buiten de wijk, omdat grotere woningen of woningen met een tuin in de wijk niet te vinden zijn. Nieuwbouw koopwoningen zou mensen met een middeninkomen binnen de wijk houden. Dat zou weer leiden tot opwaardering van de buurt (zogenaamde gentrificatie).

Bekende voorbeelden van gentrificatie zijn de Jordaan in Amsterdam en Notting Hill en de Docklands in Londen. Of Bergpolder zo'n hippe wijk zal worden, valt te betwijfelen. Door de opwaardering zou ook de sociale cohesie verbeteren: het gebrek daaraan is één van de redenen waarom Bergpolder destijds tot Vogelaar/krachtwijk is benoemd. En die benoeming vormde juist de aanleiding voor Vestia om hier te investeren. Overigens is er veel discussie over het effect van gentrificatie: alleen investeren in stenen leidt niet automatisch tot cohesie.

Vestia heeft ook een aantal zakelijke redenen om in 2016 te slopen. De investeringen in bouw en onderhoud van de blokken zijn in dat jaar afgeschreven. Daarnaast voldoen de woningen in hun ogen niet meer aan deze tijd. Door de beperkte grootte, het gebrek aan een lift en met name de gehorigheid verwacht de corporatie dat het in de toekomst steeds moeilijker zal worden de woningen verhuurd te krijgen.
Het percentage leegkomende woningen (mutatiegraad) varieerde van 14,8% in 2008, naar 5,2% in 2009 en weer omhoog naar 9% in 2010. Geen zorgwekkende percentages, maar het is natuurlijk de vraag hoe zich dat de komende jaren ontwikkelt.

De leegstaande woning die ik kon fotograferen, laat zien dat de badkamer en keuken verouderd zijn. De kamergrootte van deze driekamer woning is ook niet meer van deze tijd. Daar staat een relatief lage gemiddelde huur tegenover van € 305. En dan woon je in een prettige wijk, heb je wat groen in de directe omgeving en zit je dicht bij het centrum. Veel mensen zullen er voor tekenen.

En dan zijn we weer terug bij de andere reden tot sloop: dat zijn dan niet de bewoners die Vestia, de deelgemeente en de stad binnen willen halen in de wijk. Rotterdam is de laatste tientallen jaren 'verarmd'. Mensen met een midden en hoger inkomen zijn naar de randgemeenten verhuisd en de stad wil die graag terughalen. Ook daar is wat voor te zeggen.
'Ouwe zooi' of niet: ik ben wel gecharmeerd van het trappenhuis. Maar uit ervaring weet ik dat het geen pretje is met volle boodschappentassen naar de 3e etage te lopen. Zou het jongeren met een kleine portemonnee in de toekomst weerhouden zo'n woning te huren?
De binnentuin die alleen via de bergingen te bereiken is, oogt troosteloos maar het is dan ook nog winter. Er zou niet veel gebruik van de tuin worden gemaakt. Een ervaring die ik overigens met het merendeel van de buitenruimte in Bergpolder en andere wijken heb.

De nieuwbouw koopwoningen zullen in ieder geval aan de kant van de Bergselaan een mooi uitzicht houden.

De buizen tonen aan dat ook later nog is geïnvesteerd: in mechanische ventilatie
De gevel kan wel een opknapbeurt gebruiken. Dat zal er waarschijnlijk niet meer van komen.


Vestia wilde - uiteraard - eerst de bewoners zelf op de hoogte stellen van de sloopplannen. Naar aanleiding van de bewonersavond in januari is een bewonerscommissie opgericht. Deze commissie is inmiddels al een aantal keren bij elkaar geweest.


Eén van de agendapunten op de vergadering van 16 februari was een korte terugblik op de bewonersavond van 18 januari.
De bewoners lieten weten dat ze de directeur van Vestia niet meelevend vonden. Zijn verhaal sloot niet aan bij hun beleving. 'Wat moeten we met informatie over mooie maar dure koopwoningen die wij toch niet kunnen betalen?' Ze voelden zich tweederangsburgers. 'Er worden alleen koopwoningen voor teruggebouwd; voor het terugbouwen van huurwoningen zou wel draagvlak zijn.'

Rik Tompot (foto boven), consulent leefbaarheid van Vestia en die avond voor het laatst aanwezig.
Alle commissieleden vroegen zich af waarom zo weinig bewoners aanwezig waren. Teveel 'ver van mijn bed show'? 'Was het nodig zo lang van tevoren onzekerheid te creëren?' Rik Tompot liet weten dat Vestia niet anders kon, omdat de PWS-blokken onderdeel zijn van het masterplan. De bewoners moesten als eersten geïnformeerd worden.

Een ander agendapunt: het sociaal statuut. Dat is voor de bewoners zeer belangrijk: daarin worden rechten en plichten van bewoners en Vestia vermeld. Zoals bijvoorbeeld de hoogte van de verhuiskostenvergoeding. Het bedrag dat daarvoor genoemd werd, vonden de bewoners te laag. Het werd gezien als het minimum dat betaald zou moeten worden. Het werd onredelijk gevonden dat mensen die er net wonen net zoveel krijgen als bewoners die er al tientallen jaren wonen. Rik Tompot liet weten dat Vestia er samen met de bewoners uit wil komen.
'Als de stad wijken wil opwaarderen, waar blijven dan de bewoners met een laag inkomen? Dan moet je ook in wijken als Hillegersberg en Kralingen bouwen voor mensen met een laag inkomen.'
Bewoners van de PWS-blokken kunnen met vragen over het verdere verloop of vragen aan de bewonerscommissie terecht bij Wouter van Welzen (foto boven) van Bewonersorganisatie Bergpolder en bij Iris Aalbers, consulent leefbaarheid van Vestia.
Last but not least: het kan zijn dat de sloop in 2016 wordt afgeblazen! Mocht de markt voor grote eengezinswoningen rond 2016 niet goed zijn, dan bekijkt Vestia opnieuw wat er met de PWS-blokken moet gaan gebeuren.

Van Robert (foto boven) die ook actief is in de klankbordgroep, mag de sloop zo van tafel. Hij wil er graag blijven wonen.

Vestia heeft de bewoners de toezegging gedaan de woonblokken niet te laten verpauperen en snel en adequaat te reageren op allerlei problemen, juist nu de komende jaren geen groot onderhoud meer wordt gedaan. Aan één van de punten van de actielijst van de bewonerscommissie is in ieder geval gewerkt: er zijn stootborden op de portiekdeuren geplaatst en ze worden geschilderd.


Doet Vestia in 2016 definitief het licht uit? Het is moeilijk kiezen.

Recente berichten