dinsdag 7 september 2010

BP3738: kom naar de spiegelavond

Na de 'week van het debat', zie het bericht van 9 juli, hebben Vestia en Deelgemeente Noord niet stilgezeten. Alles wat op die avonden door bewoners en andere belanghebbenden is ingebracht, is gesorteerd, geselecteerd en samengevoegd. Dan is het vervolgens een hele kunst om uit die brij aan gegevens scenario's te ontwikkelen. Scenario's die richting geven aan hoe Bergpolder-Zuid zich in de toekomst kan ontwikkelen en waaruit het 'masterplan' moet voortkomen.

A.s. maandag 13 september wordt een 'spiegelavond' georganiseerd.
Is dat wat is ingebracht tijdens de week van het debat, terug te vinden en goed verwoord en gemodelleerd in de scenario's? Als je aan zo'n debat hebt meegedaan, wil je natuurlijk wel horen en zien wat ze met jouw beeld van de wijk en ideeën hebben gedaan. Voor alle duidelijkheid: ook als je niet hebt deelgenomen aan de week van het debat ben je van harte welkom, want de discussie over de toekomst van de wijk stopt niet met deze avond.

Op de spiegelavond zal - na een inleiding over de scenario's - iedereen de gelegenheid krijgen commentaar te leveren, net als in de week van het debat. Met dit commentaar worden de scenario's bijgeschaafd, die opnieuw in een week van het debat (in oktober) open staan voor discussie. Dan worden nog eens de puntjes op de i gezet. 
Ook de klankbordgroep deed niet aan een zomerreces. Deze groep bestaat uit 20 bewoners, die worden bijgestaan door een paar mensen die beroepsmatig bij Bergpolder betrokken zijn (los van de medewerkers van Vestia en Deelgemeente). De klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies over het participatieproces aan Vestia en Deelgemeente, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid en is ook geen formele vertegenwoordiging van de wijk.

Na de week van het debat is er vier keer vergaderd. Daarbij is o.a. de week van het debat geëvalueerd, is de opzet van de scenario's besproken en is gesproken over de spiegelavond. De klankbordgroep neemt het bepaald niet voor zoete koek aan. Rapporten worden opgevraagd en er worden kritische vragen gesteld. 

Rik Tompot, consulent leefbaarheid van Vestia, presenteert een map waarin wordt beschreven hoe het participatieproces is georganiseerd en wat de rol is van de klankbordgroep.De eerste vergaderingen waren 'spannend'. Los van het verschil in belangen van de bewoners, Vestia en Deelgemeente is dat logisch: mensen kennen elkaar vaak niet, de rollen over en weer zijn niet meteen duidelijk en er is door de korte deadline - het masterplan zou eind dit jaar klaar moeten zijn - gebrek aan tijd en voorbereiding. Er is ook niets op tegen als partijen zo nu en dan flink botsen, want het leidt wel tot een constructieve ondersteuning van de inspraakprocedure!
Gerard Brakkee van adviesbureau Vannimwegen, eerder stamtafelleider bij de week van het debat, is onafhankelijk voorzitter.

Ronald van Wingerden, gebiedsmanager van de deelgemeente (boven) en Kees Kranenburg (zie het bericht van 23 februari) geven een toelichting op de participatie en reageren op opmerkingen over de te houden spiegelavond.
Ten slotte: kom naar de spiegelavond en laat je stem (weer) horen. Bergpolder-Zuid kan het goed gebruiken!

Waar en wanneer: maandag 13 september van 20.00 tot 22.00 uur In Sociaal Cultureel Centrum Iskender Pasa, Insulindestraat 236. Inloop vanaf 19.30 uur. In de pauze is iedereen uitgenodigd voor een rondleiding in het gebouw. 

Geen opmerkingen:

Recente berichten